تمسخر

عیب جویی کردن

عیب جوی و تمسخر دیگران

🔰 تمسخر مومن و عیب جوی کردن هیچ لهجه ای بر لهجه دیگر مقدم نیست،اینکه بگوییم: زنده باد عرب یا عجم یا ترک یا لر صحیح نیست. هر فردی لهجه خودش اصل می باشد. لهجه ... ادامه مطالب